Home » , , , , , » OΑΕΔ ΕΠΑΣ Μοσχάτου: Έως 31/8 οι εγγραφές!

OΑΕΔ ΕΠΑΣ Μοσχάτου: Έως 31/8 οι εγγραφές!

Written By ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥ on Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016 | 2:09:00 μ.μ.

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 5.772 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως 31/8.

 Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 / Τ.K.18345 τηλ. 210-4829882) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών 22 μαθητές

2 Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων (φυσικού αερίου) 22 μαθητές
 

3 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 22 μαθητές
 

4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 μαθητές
 

5 Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 22 μαθητές
 

6 Τεχνιτών Αµαξωµάτων 22 μαθητές
 

7 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Έργων 22 μαθητές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 9.00 πμ - 2.00 μμ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑ.Σ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑ.Σ

www.dikaiologitika.gr


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α'Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως 31-8-2016 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α ) Αίτηση Ο υποψήφιος μαθητής , μαζί με την αίτηση , θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και το έντυπο « Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις ». Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής

 Β ) Τίτλο Σπουδών ( Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία ) ή Πιστοποιητικό Σπουδών , ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο , που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής . Τίτλος , στον οποίο δεν αναγράφεται βαθμός , κατά τη διαδικασία μοριοδότησης δεν λαμβάνει μόρια .

Γ ) Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήμου ή Κοινότητας , ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας . Σημειώνουμε , ότι για την τελική εγγραφή , θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης , το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία .

∆ ) Επίσημα έγγραφα , ( όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο « ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ »), ή φωτοαντίγραφά τους , που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του , σχετικά με την οικογενειακή , κοινωνική και οικονομική του κατάσταση .
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι τα : Α , Β , Γ .

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι , που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα αίτηση .

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν για τα εξής :

1) Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ∆ημόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα .
2) Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων , εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση ( π . χ . απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ).
3) Επίσης , γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων , υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο .

Η υποβολή απλών , ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων , επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων , εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν .1599/1985.

Ως εκ τούτου , στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία . ( ν .1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις ).

Επισημαίνουμε , ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ . Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες , λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας .

Σημειώνουμε ότι :
1) Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής , θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών , καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τα Γραφεία ∆ευτεροβάθμιας Εκπ / σης του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων .

2) Οι πολίτες τρίτων χωρών υποψήφιοι άνω των 14 ετών , που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα , θα γίνονται δεκτοί για εγγραφή , εφόσον προσκομίσουν ατομική άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α , η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας διαμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα .

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν . 4251/14 ( ΦΕΚ 80 Α ’) « Κώδικας Μετανάστευσης , Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις », πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ( τύπου Α ́ - χρώματος γαλάζιου ), η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια , θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα , για όσο χρόνο αυτή ισχύει . Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής απολαύει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται . Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής , ο κάτοχος βεβαίωσης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρείχε η προηγούμενη άδεια διαμονής της οποίας την ανανέωση αιτείται . Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης , η ανωτέρω βεβαίωση παύει , αυτοδικαίως , να ισχύει .

3) Οι ομογενείς ( Αλβανίας , πρώην Σοβιετικής Ένωσης , Κωνσταντινούπολης , Ίμβρου , Τενέδου κ . τ . λ .) θα γίνονται δεκτοί , εφόσον προσκομίσουν ̈ Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Αλλοδαπού ( δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής ).

4) Στις περιπτώσεις , κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση , ( π . χ . διαφορετικοί χαρακτήρες , εξελληνισμένα ονόματα κ . τ . λ .), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση , θεωρημένη από την Αστυνομία , στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους .

5) Στις ως άνω περιπτώσεις , θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους ( π . χ . όνομα πατέρα , μητέρας κ . τ . λ .)

6) ∆εκτοί για εγγραφή γίνονται επίσης όσοι προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος ως πολιτικοί πρόσφυγες και όσοι τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών .\

Συνιστάται ιδιαίτερα στους ∆ιευθυντές των ΕΠΑ . Σ Μαθητείας να μη δέχονται αιτήσεις υποψηφίων μαθητών , που η μόνιμη κατοικία τους είναι σε άλλη πόλη , όπου λειτουργεί ΕΠΑ . Σ Μαθητείας με την ειδικότητα , στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν .

Εφόσον όμως στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν λειτουργεί ΕΠΑ . Σ με την ειδικότητα της επιλογής τους , η αίτηση θα υποβληθεί στην πλησιέστερη προς αυτούς ΕΠΑ . Σ και δεν θα γίνεται δεκτή από καμία άλλη Σχολή .

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ :
α ) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών
β ) Με κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Με απόφαση της ∆ιοικήτριας ΟΑΕ∆ θα συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή , ανά ΕΠΑ . Σ Μαθητείας , αποτελούμενη από :
α ) Το ∆ / ντή της ΕΠΑ . Σ Μαθητείας
β ) Το νόμιμο αναπληρωτή του ∆ / ντή της ΕΠΑ . Σ Μαθητείας
γ ) Έναν υπάλληλο , εκπαιδευτικό , ο οποίος θα προταθεί από το ∆ / ντή της ΕΠΑ . Σ Μαθητείας .

Έργο της ως άνω επιτροπής θα είναι :
α ) Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 β ) Η μοριοδότησή τους
γ ) Η έκδοση των αποτελεσμάτων

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1. Βαθμός τίτλου σπουδών - Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια , όσα και ο βαθμός , με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό .

2. Κοινωνικά κριτήρια - Θα υπολογίζονται αθροιστικά :
• Πολύτεκνοι - 2 μόρια 

( Ζητείται : α ) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας , προκειμένου για πολύτεκνο γονέα , ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας , ή β ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες . Σ ’ αυτή την περίπτωση θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης .

• Χαμηλό Εισόδημα - 1 μόριο 
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 9.163€. Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονομικού έτους εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος .

• Ορφανοί από ένα γονέα - 1 μόριο 
• Ορφανοί και από τους δύο γονείς - 3 μόρια 
( Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας ∆ήμου ή Κοινότητας , από το οποίο να προκύπτει , ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει ).
• Παραπεμπόμενοι από ιδρύματα - 1 μόριο 
( Θα πρέπει η παραπομπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας )
• Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2 μόρια 
( Ζητείται βεβαίωση , ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο , ή Επιθεώρηση Εργασίας , ή Ασφαλιστικό φορέα ( ΟΑΕΕ κλπ ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων , οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα μόρια των υποψηφίων .

Σημείωση :
1) Στην περίπτωση , κατά την οποία έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων υποψηφίων ίσος , ή μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων , δε θα γίνει μοριοδότηση .
2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων ( στη βάση ), θα προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου Σπουδών . Στην ιδιαίτερη περίπτωση , που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια , ( βαθμός και κοινωνικά κριτήρια ), θα επιλέγονται όλοι .
3) Στην περίπτωση , κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας , οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαχωρίζονται σε πίνακα Α και πίνακα Β . Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕ∆ , οι οποίοι θα κατατάσσονται στον πίνακα Β και θα εισάγονται στις ΕΠΑ . Σ , αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στον πίνακα Α , κατά απόλυτη σειρά μορίων .
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν - εντός 5 εργασίμων ημερών – οι επίσημες εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους ∆ελτίου .
Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις , όλοι οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα – εντός τριών (3) εργασίμων ημερών – να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη των κενών .
Η επιλογή των εισακτέων , ( από τους επιλαχόντες , που υπέβαλαν αίτηση ), θα γίνει με πιστή τήρηση της σειράς μορίων του καθενός .
Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων μαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους , προκειμένου να εγγραφούν και επίσημα ως μαθητές , μετά την επιτυχή εισαγωγή τους .
Οι υποψήφιοι , που δεν επελέγησαν , έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους , υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους .

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

∆ικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών , από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων . Οι υποψήφιοι , των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν , θα εισαχθούν καθ ’ υπέρβαση .

Σημειώνουμε , ότι με Απόφαση ∆ . Σ του ΟΑΕ∆ θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή , για εκδίκαση των ενστάσεων .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑ.Σ 

.
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...