Home » , , , , , » Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου!

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου!

Written By MYMOSXATO GREECE on Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 | 3:38:00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου όρισε τους νέους Αντιδημάρχους Μοσχάτου - Ταύρου, η θητεία των Αντιδηµάρχων ορίζεται από 6/3/2017 έως 31.8.2019.

Νέο πρόσωπο ο κ Φελλας Γιώργος.1) Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Ταύρου, Γεώργιο ∆αµηλάκος. 

2) Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος , καθαριότητας και ανακύκλωσης, Πέτρος ∆ηµητρίου 

3) Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και Παιδείας, Βασιλική Καραβία 

4) Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ∆ιοικητικής Μέριµνας , Εξυπηρέτησης Πολίτη, ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Λειτουργία προγράµµατος ∆ιαύγεια,  Βασίλειος Γρούµπας 

5) Αντιδήµαρχος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων ζώων και τον Συντονισµό των Αθλητικών δραστηριοτήτων, Γεώργιος Φελλά.ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ : Ορισµός Αντιδηµάρχων
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΜΙΟΥ!
Ορίζει Αντιδηµάρχους τους δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

1) Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Ενότητας Ταύρου, µε αντιµισθία, τον Γεώργιο ∆αµηλάκο και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:


α) Την εποπτεία καλής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Ταύρου, σε συνεργασία µε τους καθ΄ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους και εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
γ) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.
δ) Τη συνεργασία µε την δηµοτική κοινότητα για την επίλυση των προβληµάτων.
ε) Την τέλεση πολιτικών γάµων.
στ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικώνεγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
ζ) Την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου σε ότι αφορά στη συµµετοχή και παρακολούθηση της υλοποίησης τηςΟ.Χ.Ε. (Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση).
η) Την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη δηµοτική ενότητα και την οποία µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος.
Αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο στα καθήκοντά του όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για το
διάστηµα από 6-3-2017 έως 5-3-2018.
Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

2) Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος , καθαριότητας και ανακύκλωσης, χωρίς αντιµισθία, τον Πέτρο ∆ηµητρίου και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος , καθαριότητας και ανακύκλωσης και ειδικότερα του τµήµατος καθαριότητας – ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, του τµήµατος κίνησης οχηµάτων και δηµοτικής συγκοινωνίας
β) Τη ∆ιαχείριση Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού και κίνησης οχηµάτων. καθώς και
γ) Το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
δ) Την τέλεση των πολιτικών γάµων
ε) Τη υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και τηνευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
3) Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και Παιδείας, µε αντιµισθία, την Βασιλική Καραβία και της µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
α) Την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του τµήµατος Λογιστηρίου και Προϋπολογισµού, του τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας, του τµήµατος του Ταµείου, του τµήµατος προµηθειών καθώς και του γραφείου οικονοµικών θεµάτων ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου καθώς και του τµήµατος αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων.
β) Τη συνυπογραφή των χρηµατικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης και των χρηµατικών εντάλµατων πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.∆.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τµ. VII 175/2007).
γ) Την καλή λειτουργία των λαϊκών αγορών.
δ) Τον συντονισµό των Σχολικών Επιτροπών και προγραµµάτων του ∆ήµου για την παιδεία, σε συνεργασία µε τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας.
ε) Την τέλεση των πολιτικών γάµων.
στ) την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, και την επιβολή προστίµων , εκτός όσων εκ του νόµου ανήκουν στη δικαιοδοσία του ∆ηµάρχου ως εκπροσώπου του Φορέα, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

4) Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, ∆ιοικητικής Μέριµνας , Εξυπηρέτησης Πολίτη, ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Λειτουργία προγράµµατος ∆ιαύγεια, µε αντιµισθία, τον Βασίλειο Γρούµπα και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) την εποπτεία της εφαρµογής της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που έχουν σχετικές αρµοδιότητες στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής.
β) την µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας.
γ) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων ∆Ε Μοσχάτου – Ταύρου.
δ) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης των ΚΕΠ στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μοσχάτου και Ταύρου.
ε) την ευθύνη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, της µηχανοργάνωσης του ∆ήµου της λειτουργίας του προγράµµατος ∆ιαύγεια.
στ) την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών διοικητικής µέριµνας του ∆ήµου ( πρωτόκολλο, καθαρίστριες κτιρίων, φύλακες, κλητήρες, τηλ. κέντρο).
ζ) την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
η) την τέλεση των πολιτικών γάµων 4
θ) την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες καθώς και την υπογραφή για τη
χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

5) Αντιδήµαρχο Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων ζώων και τον Συντονισµό των Αθλητικών δραστηριοτήτων,χωρίς αντιµισθία, τον Γεώργιο Φελλά
και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας και ειδικότερα του τµήµατος µελετών και εποπτείας και του τµήµατος συντήρησης πρασίνου περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων.
β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθµισης πρασίνου του ∆ήµου (τεχνικά µέσα, εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κ.λπ.).
γ) Την µέριµνα για τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
δ) Την µέριµνα για τη συντήρηση των πάρκων και πλατειών, συµπεριλαµβανοµένων και των συντριβανιών του ∆ήµου.
ε) Την µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
στ) Το συντονισµό των Αθλητικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου σε συνεργασία µε τους καθ΄ύλην αρµόδιους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
ζ) Την τέλεση των πολιτικών γάµων.
η) Την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Η θητεία των Αντιδηµάρχων ορίζεται από 6/3/2017 έως 31.8.2019.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΗΓΗ http://my-mosxato.blogspot.gr/

.
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...