Home » , » Ενισχύεται στον τομέα της καθαριότητας ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου - Νέες συμβάσεις και νέες θέσεις μονίμων στην Καθαριότητα!

Ενισχύεται στον τομέα της καθαριότητας ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου - Νέες συμβάσεις και νέες θέσεις μονίμων στην Καθαριότητα!

Written By ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥ on Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 | 11:17:00 μ.μ.Ενισχύεται στον τομέα της καθαριότητας ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, δεν απολύει το σύνολο των εκτάκτων εργαζομένων, ζητά και 39  νέες μόνιμες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου Ταύρου στις 10/7/17.

1)  Νέες συμβάσεις  για 38 εργαζόμενους πλέον των 22 που απασχολούνται με ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι το σύνολο των εκτάκτων εργαζόμενων που υπηρετούσαν μέχρι 7 Ιουνίου (συνολικά 60 ) παραμένουν στην εργασία τους.

2) Αίτημα για 39  νέες μόνιμες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών με βάση τον υφιστάμενο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας.

 Παράλληλα

Ενισχύεται ο εξοπλισμός της καθαριότητας. Είναι σε εξέλιξη  ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια ενός  απορριμματοφόρου 16κμ, ενός οχήματος πλυντήριο  κάδων και ενός καλαθοφόρου οχήματος.

Επίσης ο Δήμος προμηθεύεται μετά από διαγωνισμό και φέτος  321 νέους  κάδους 1100λίτρων .
Και το 2016  είχε προβεί σε ανάλογη προμήθεια 321  νέων κάδων.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας με πολύ χαμηλά δημοτικά τέλη.

.....................................................................

Στο πρόσφατο ∆ημοτικο Συμβούλιο τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, σε τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε τις παρακάτω προτάσεις.

Δείτε την εισήγηση του κ. ∆ημάρχου Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέα Ευθυμίου, για τους 38 εργαζόμενους, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α ́94) και την εγκύκλιο 19/30-6-2017 :

 « Με τις διατάξεις ης παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των συνιστώμενων νέων θέσεων είτε των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (σύμφωνα με τη διαδικάσία που περιγράφεται στο κεφ. Α ́), να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7.6.2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και

• Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύναψη νέων οργανικών θέσεων, ή έχει υποβληθεί (πριν ή και μετά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης) αίτημα κάλυψης ήδη υφιστάμενων οργανικών θέσεων, όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο.»

Επειδή στο ∆ήμο μας, συντρέχουν σωρευτικά τα όσα αναφέρονται ανωτέρω δηλαδή:

Α) συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών , οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 α του Ν. 4479/2017, διότι ο αριθμός του μόνιμου και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού των ανωτέρω ειδικοτήτων, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων, θανάτων, δεδομένης δε και της αναστολής πρόσληψης μονίμου προσωπικού των κλάδων αυτών η οποία υπήρχε, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας, και

 Β) Ήδη έχει εγκριθεί στην ίδια συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2017 , θέμα 2ο η λήψη απόφασης υποβολής συμπληρωματικού αιτήματος κάλυψης ήδη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, συμπληρώνοντας και τροποποιόντας την 17/2017 αντίστοιχη απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου, περί αιτήματος κάλυψης κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το Ν.4368/2016,

εισηγούμαστε την απασχόληση έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης -3-2018 , του προσωπικού το οποίο προσελήφθη στο ∆ήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7η -6-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, πλην των 22 εργαζομένων για τους οποίους έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σύναψης νέων συμβάσεων για τους 38 εργαζόμενους εκ των οποίων 36 εργάτες καθαριότητας ΥΕ16 και 2 οδηγοί ∆Ε29.

Ο ∆ήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου
Ανδρέας Γ Ευθυμίου

.......................................................................................................

Επίσης δείτε την εισήγηση του του Δημάρχου για το αίτημα των νέων θέσεων εργασίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Με την 17/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπεβλήθη αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών τελών, με ιεράρχηση αναγκαιότητας ως προς την κάλυψη των θέσεων , ήτοι 

α) 3 οδηγών ΔΕ και β) 10 εργατών ΥΕ καθαριότητας για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας, μετά τις συνταξιοδοτήσεις – αποχωρήσεις εργαζομένων από την ανωτέρω Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4318/2016 και με την 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Mε το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 και την παρ.Α2 της 19/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα:

«2. Σε περίπτωση που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές θέσεις προσωπικού ειδικοτήτων που μπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο παραμένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο Υπουργείο το σχετικό αίτημα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία της προαναφερόμενης εγκυκλίου».

Επίσης με την παρ. Α3 «οι ΟΤΑ Α ́Βαθμού......................... να αποστείλουν συμπληρωματικό αίτημα, κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, στον πίνακα του νέου αιτήματος θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους, δηλαδή τόσο οι ήδη υποβλειθήσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που προέκυψαν κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, με ανάλυση όλων αυτών ανά εργασιακή σχέση / κατηγορία εκπαίδευσης / κλάδο –ειδικότητα και ανταποδοτική υπηρεσία και με προσδιορισμό της σειράς προτεραιότητας τους......................................................».

Ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εκτιμώντας τις πραγματικές ανάγκες του, σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις-αποχωρήσεις, θανάτους εργαζομένων από 1/1/2011 μέχρι 30/6/2017 κρίνει ότι πρέπει να υποβάλλουμε συμπληρωματικό αίτημα με βάση τις οργανικές θέσεις του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ μετά και το προηγούμενο αίτημα που είχαμε υποβάλλει με την 17/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και αφορούσε σε 10 εργάτες καθαριότητας και 3 οδηγούς αυτοκινήτων ως ακολούθως:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ16 εργατών καθαριότητας 21

ΥΕ16 εργατών φυλάκων 2

ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων έργου 1

ΔΕ27 ηλεκτροτεχνιτών αυτ/των 1

ΔΕ24 ηλεκτρολόγων 1

ΣΥΝΟΛΟ 26

Μετά τα παραπάνω το σύνολο των αιτούμενων θέσεων συμπεριλαμβανομένης της απόφασης Δ.Σ 17/2017 και των νέων αιτημάτων θέσεων διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ16 εργατών καθαριότητας 31

ΥΕ16 εργατών φυλάκων 2

ΔΕ29 οδηγών αυτ/των 3

ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων έργου 1

ΔΕ27 ηλεκτροτεχνιτών αυτ/των 1

ΔΕ24 ηλεκτρολόγων 1

ΣΥΝΟΛΟ 39

Σημειώνουμε ότι, στον κλάδο ΔΕ24 ηλεκτρολόγων στον υφιστάμενο Οργανιμό του Δήμου, προβλέπονταν 6 θέσεις μονίμων. Μετά τη μεταφορά θέσεων από και προς την παραπάνω κατηγορία, οι θέσεις έχουν ανέλθει στις 8 και οι καλυμμένες είναι 7. Επομένως παραμένει 1 θέση κενή, την οποία ζητάμε με το παρόν συμπληρωματικό αίτημα.

Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών τελών. Το ύψος εκτιμώμενης ετήσιας δαπάνης, συνολικά 39 ατόμων, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 528.585,84€.

Ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2018 στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις – διορισμοί και θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολιγισμούς των επομένων ετών, με επιβάρυνση των Κ.Α. 20.6011 ποσού 473.616,00€ και Κ.Α. 20.6051 ποσού 54.969,84€.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...